Prelegenci

Prof. dr hab. Stanisław Dylak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wybitny pedagog i pedeutolog. Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych. Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP. Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło; Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Od początku studiów związany z wrocławskim środowiskiem matematycznym i informatycznym, wszystkie stopnie naukowe i tytuł uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo specjalizuje się w matematyce dyskretnej, algorytmice i optymalizacji kombinatorycznej. Autor blisko 200 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa przyniosła mu prestiżowe granty międzynarodowe: Mombusho (University of Tokyo, 1974-1976), Alexander von Humboldt Stifftung (Bonn 1982-1984, Berlin 1989), Fulbright Research Grant (University of Oregon, USA, 1996-1997), pozycje visiting professor w Washington State University (Pullman, USA, 1981-1982), Uniwersytet w Kopenhadze (1987, 1992); Uniwersytet w Groningen (Holandia, 1991-1992) oraz nagrody: NOT za pracę magisterską (1968), PTM im. H. Steinhausa (1986) i nagrodę Marka Cara (2010).

Już w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy na maszynie Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z programowania i metod numerycznych w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując kolejno na modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej we Wrocławiu. Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Amstrad, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji.

Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie uczestniczy w popularyzacji i kształtowaniu powszechnej edukacji informatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia w Polsce, od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe. Jest autorem koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, autorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych dla szkół, twórcą i liderem zespołów edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, gdzie kieruje również Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej. Organizuje i prowadzi krajowe i regionalne szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, w tym na zlecenie MEN, a obecnie w projektach unijnych. Ekspert w projektach komputeryzacji szkół w urzędach marszałkowskich województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego. Zapraszany wykładowca na niezliczonej ilości studiów podyplomowych, kursów i konferencji dla nauczycieli i przedstawicieli samorządów.

Autor wiodący i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do informatyki dla szkół „Elementy informatyki”. T. 1-3 (PWN, 1988), który miał 9 wydań przez 10 lat. Autor programów nauczania, podręczników i poradników do informatyki dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich (WSiP, 1999-2004). Autor książek do algorytmiki: „Algorytmy” (WSiP, 1997; Helion 2016) i „Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne” (WSiP 1998; Helion 2015). Twórca koncepcji i nadzór nad wdrożeniem oprogramowania edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI’99 (1999), e-podręcznik.

W latach 1985-2004 był organizatorem dwudziestu corocznych konferencji „Informatyka w Szkole”, które stanowiły najważniejsze forum dla środowiska edukacji informatycznej, od kilku lat sprawuje merytoryczny nadzór nad konferencjami „Informatyka w Edukacji” (UMK, Toruń). Współorganizator międzynarodowych konferencji edukacyjnych ISSEP. Członek komitetów redakcyjnych czasopism: „Nauczyciele i Matematyka plus Technologia informacyjna”, „Informatics in Education” (Wilno).

Współzałożyciel Olimpiady informatycznej w Polsce i organizator Międzynarodowego Konkursu z zakresu Technologii Informacyjnej „Bóbr”, członek komitetów organizacyjnych obu tych konkursów. Przybliża także uczniom Godzinę kodowania po polsku.

Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją: przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji (MEN), członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2003-2004), Ekspert PKA (od 2002).

W 2008 roku, autor wiodący dokumentu „Kierunki działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji”, który został przyjęty przez MEN jako dokument ekspercki. Autor wizji edukacji w dokumencie „Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią. Nowe technologie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014-2020”. Ten dokument wyznacza kierunki rozwoju edukacji informatycznej z perspektywą do 2020 roku.

Za działalność na polu edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), nagrody zespołowe MEN za podręczniki i oprogramowanie edukacyjne (1993, 1998, 2002) oraz międzynarodowe wyróżnienie Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) za projekt Informatyka + (WWSI). W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w Polsce, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2-5 lipca 2013). Za jej organizację otrzymał Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a ostatnio – propozycję podstawy programowej kształcenia informatycznego, obejmującą nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych, która ma być wdrażana w szkołach wszystkich szczebli od roku szkolnego 2017/2018 z pilotażem w roku szkolnych 2016/2017. Marzy przy tym, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”.

Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji ponad 500 mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzuje historię informatyki na wykładach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje wystawy swoich maszyn. Jego dewizy to: „robić lepiej to, co inni robią dobrze” oraz „łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny”, a hobby – praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre), lektury (literatura japońska, Haiku, biografie, historia nauki i odkryć).

Prof. Marlena Plebańska; Uniwersytet Warszawski

Prof. Marlena Plebańska- Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno - naukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MAiC, MNiSW. Pracownik PW, ASW, AFIBV, OEIIZK.

Dr Beata Jancarz-Łanczkowska; ORE

Doktor nauk biologicznych, wieloletni nauczyciel biologii w liceach ogólnokształcących, doradca metodyczny ds. nauczania biologii, nauczyciel akademicki, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Autorka licznych publikacji: programów nauczania, podręczników szkolnych, zbiorów zadań maturalnych oraz opracowań metodycznych wspomagających pracę nauczycieli przyrody i biologii. Zainteresowania koncentruje wokół problematyki wpływu mediów na procesy uczenia się i nauczania.

Robert Perkowski; Burmistrz Miasta Ząbki

Urodzony 23.01.1977 roku w Siemiatyczach, absolwent Zarządzania i Marketingu oraz Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, absolwent studiów doktoranckich Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, w latach 1996-2002 Radny Miasta Ząbki, w latach 2002-2006 Radny Powiatu Wołomińskiego i przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji, w latach 2002-2006 zajmował różne stanowiska w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2005 roku otworzył przewód doktorski, który traktuje o problematyce nowoczesnego zarządzania w wirtualnych przedsiębiorstwach na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, od 2006 roku Burmistrz Miasta Ząbki, autor licznych publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju MŚP , brał udział jako prelegent w licznych konferencjach, dot. głównie oświaty oraz bezpłatnego transportu publicznego, ale także IT w Administracji, wdrażania oraz efektywnego wykorzystywania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji samorządowej na przykładzie miasta Ząbki, bezpieczeństwa czy informacji w społeczeństwie XXI wieku.

Włodzimierz Marciński; Lider Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji

Matematyk, ekonomista, programista, informatyk.

Po ukończeniu studiów w roku 1972 rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, będącym w tym czasie głównym centrum rozwoju oprogramowania oraz technologii komputerowych w Polsce. W Instytucie, a następnie w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Technik Komputerowych zajmował się teorią programowania oraz eksperymentalnymi zastosowaniami produkowanych w Polsce mini i mikrokomputerów. Kierując zespołem pilotowych wdrożeń był twórcą wielu wdrożonych systemów informatycznych w przemyśle, administracji, telewizji czy sporcie. Na początku lat osiemdziesiątych tworzy oprogramowanie użytkowe na pierwszych pojawiających się w Polsce komputerach klasy IBM PC na użytek powstających firm polonijnych.

Przez wiele lat związany był ze służbą zagraniczną gdzie był inicjatorem wprowadzenia do niej urządzeń oraz systemów teleinformatycznych. Od roku 1993 pełnił w Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcję Pełnomocnika Ministra ds. Rozwoju Zastosowań Informatyki. Doprowadza stanowiska komputerowe do wszystkich biurek ministerstwa, w którym systemy informatyczne stają się normalnym narzędziem pracy. Nadzoruje informatyzacje placówek dyplomatyczno-konsularnych. Od marca 1998 r. do lipca 2004 r. był I Radcą w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli gdzie odpowiadał za proces negocjacji akcesyjnych w obszarze telekomunikacji, technologii informatycznych oraz społeczeństwa informacyjnego. Po uzyskaniu członkostwa w UE, uczestniczył jako przedstawiciel Polski w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej.

W lipcu 2004 r. został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji – odpowiedzialnym za zagadnienia działu administracji publicznej – Informatyzacja. Funkcje tę pełnił do listopada 2005 r., tj do zakończenia kadencji rządu. Nadzorował szereg inicjatyw i działań jak np. przyjęcie ustawy o informatyzacji, stworzenie założeń kierunkowych do planu informatyzacji państwa, przygotowanie założeń bydowy sieci teleinformatycznej administracji publicznej, opracowanie koncepcji platformy e-PUAP, autobusu internetowego itd.. Był wnioskodawcą wprowadzenia ulgi na korzystanie z Internetu szerokopasmowego. Jako przedstawiciel Polski aktywnie działa na rzecz przeciwstawienia się dyrektywie UE dopuszczającej patentowanie oprogramowania komputerowego. W grudniu 2004 roku w imieniu Polski zawetował jej przyjęcie.

W latach 2006-2007, ponownie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jest Pełnomocnikiem Ministra SZ ds. Współpracy z Systemami Informacyjnymi Schengen – w randze ambasadora. W latach 2008-2011 jest dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA. W tym czasie powstaje i zostaje przyjęta przez rząd „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”. Reprezentuje Polskę w grupie wysokiego szczebla ds. Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Po powołaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w 2011roku zostaje pełnomocnikiem ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji. Jest inspiratorem projektu „Nowoczesne kadry informatyki administracji publicznej; narzędzia wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kompetencji” prowadzącego działania edukacyjne oraz integrującego środowisko IT administracji.

Od roku 2012 pełni funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce i jest członkiem sieci narodowych liderów cyfryzacji powołanej z inspiracji Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jako Lider Cyfryzacji współorganizuje Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce skupiające organizacje, instytucje oraz firmy działające na rzecz upowszechnienia świadomości oraz partycypacji cyfrowej. Misję Lidera Cyfryzacji kontynuuje współpracując z Ministrem Cyfryzacji.

Przez całą karierę zawodową jest blisko związany z zagadnieniami programowania. Przez wiele lat sam tworzył oprogramowanie narzędziowe oraz systemy użytkowe, przeciwstawiał się patentowaniu oprogramowania, wspierał powstawanie małych firm softwarowych. Nic więc dziwnego, że jako Lider Cyfryzacji jest orędownikiem wprowadzenia nauki programowania w polskich szkołach.

Był: długoletnim członkiem komitetu ekspertów ds. informatyzacji Rady Europy, członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Rady Informatyzacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Robert Król; Ministerstwo Cyfryzacji

Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwent studiów technicznych na kierunku informatyka o specjalności "bezpieczeństwo systemów informatycznych" na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Interesuje się analizą dużej ilości danych, poszukiwaniem prostych rozwiązań dających maksymalną korzyść dla odbiorcy oraz metoda service design. Lubi dzielić się wiedzą (w szczególności formacie TED.com), programuje w językach wysokiego poziomu, ma za sobą kilka startupów (system do e-faktur, system do analizy danych z portalu Facebook, badanie umiejętności programistycznych na uczelniach informatycznych w Polsce czy nauka programowania przez strony www) i 9 lat aktywności w organizacjach pozarządowych. Współtworzył Fundację Netcamp, a w niej m. in. inicjatywę skierowaną do najmłodszych i nauczycieli - Cyfrowi Wynalazcy. Prywatnie wspiera organizację WOŚP i majsterkuje (ostatnio system do hydroponiki). W Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za sprawy dotyczące kompetencji cyfrowych.

Rafał Lew-Starowicz; Ministerstwo Edukacji Narodowej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Edukacji Medialnej, Wydziału Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. Poprzednio w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych. Członek Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, oraz Komitetu Konsultacyjnego Programu "Safer Internet" w Polsce, ekspert programu „Szkołą z klasą 2.0”. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku TIK.

Janusz S. Wierzbicki; OEIiZK w Warszawie

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia nie tylko dla nauczycieli m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest ekspertem i trenerem w programie Microsoft Innovative Educator oraz trenerem w programie Apple Professional Development. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych w całej Polsce, dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego do grudnia 2013. Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Za działalność na rzecz edukacji informatycznej został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Cecylia Szymańska – Ban; Microsoft

Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji, zarządzanie międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi z interesariuszami i partnerami rynkowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmie Young Digital Planet S.A., gdzie zajmowała podobne stanowisko prowadząc linię biznesową Edukacja. Z rynkiem edukacyjnym związana od 15 lat.

Agata Kapica; Microsoft

Manager Programu Microsoft dla Edukacji. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Pełni funkcję Managera Programu Microsoft dla Edukacji, odpowiadając za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft.

Ewa Krupa; Fundacja ORANGE

Prezes Fundacji Orange, jedynej fundacji korporacyjnej wśród firm telekomunikacyjnych, związana z tą organizacją od momentu jej utworzenia w 2005 roku. Od wielu lat angażuje się w prowadzenie projektów społecznych i edukacyjnych na rzecz rozwoju nowoczesnych metod kształcenia dzieci i młodzieży, a także wzmacniania społeczeństwa informacyjnego. Od 2013 roku pełni rolę Przewodniczącej Zarządu Forum Darczyńców w Polsce, zrzeszającego największe polskie fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność grantodawczą, w oparciu o wysokie standardy. Od 2014 roku Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainicjowanego przez Lidera Cyfryzacji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie mama Aleksandra, Kaliny i Jeremiego.

Łucja Kornaszewska-Antoniuk; Fundacja ORANGE

Menadżerka programów edukacyjnych i społecznych, psycholog, trenerka. W Fundacji Orange kieruje Działem Programów, skierowanych do szkół i lokalnych społeczności (#Super Koderzy, MegaMisja, Bezpiecznie Tu i Tam, Pracownie Orange). Odpowiada między innymi za współpracę z partnerami merytorycznymi oraz kreowanie i realizację działań kierowanych do środowisk szkolnych, dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych u dzieci. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej.

Monika Wrońska; Fundacja ORANGE

Koordynatorka ogólnopolskiego programu edukacyjnego #SuperKoderzy. Z Fundacją Orange związana od blisko 10 lat . Odpowiada między innymi za rozwój działań kierowanych do środowisk szkolnych, dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych i nauki programowania u dzieci. Absolwentka wydziału zarządzania i wydziału stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie z zamiłowania ogrodniczka.

Agata Łuczyńska; Prezes Fundacji Szkoła z Klasą

Pasjonatka edukacji, socjolożka. Współzałożycielka i Prezeska Fundacji Szkoła z Klasą założonej w 2015 roku. Jest także dyrektorką działu w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 2009 roku zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli, wprowadza do szkół innowacyjne metody nauczania, promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i mądrego korzystania z nowych technologii. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się. Wprowadza do szkół naukę programowania i próbuje zmieniać nastawienie do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Jest trenerką oraz autorką publikacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół, poradników i programów szkoleń. W 2014 roku wpisana na listę New Europe 100, ogłoszoną przez Res Publica, Fundusz Wyszehradzki, Financial Times i Google.

Karolina Czerwińska; Fundacja Akademia Młodego Hakera

Managerka i animatorka kultury. Pomysłodawczyni Akademii Młodego Hakera, której celem jest uczenie kodowania dzieci i młodzieży oraz szkolenie edukatorów technologicznych. Wielbicielka uczenia dzieci i uczenia się od dzieci.

Krzysztof Cybulski; Fundacja Akademia Młodego Hakera

Kompozytor i twórca muzyki elektroakustycznej, artysta nowomediowy, twórca interaktywnych obiektów i instalacji. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Współtwórca artystycznej grupy nowomediowej panGenerator. Doświadczony trener warsztatów artystyczno-technologicznych.

Jerzy Wysocki; CISCO

Jerzy Wysocki, Dyrektor Handlowy Cisco – Dział Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 10 lat w barwach Cisco odpowiedzialny za projekty zarówno sektora publicznego jak i przedsiębiorstw komercyjnych. Wcześniej ekspert Cisco w zakresie rozwiązań IT w opiece zdrowotnej - aktualnie zajmuje się projektami edukacyjnymi K-12 (szkolnictwo podstawowe i średnie).

Paweł Jagielski

Nauczyciel przedmiotów informatycznych, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie, wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, egzaminator ECDL, koordynator projektu „GNIEŹNIEŃSKIE SZKOŁY W CHMURZE”, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Propagator stosowania narzędzi informatycznych w nauczaniu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia, platform e-lerningowych a ostatnio Office 365 dla szkół. Administrator Office 365, posiada tytuł eksperta innowacyjnego nauczania Microsoft Innovative Educator Expert . Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Tomasz Łukawski; Zespół Lidera Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji

Powołany przez Minister Cyfryzacji do Zespołu Lidera Cyfryzacji w ministerstwie. Innowator oświatowy, działacz społeczny, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły. Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach-pokazowej szkoły, która otrzymała tytuły Microsoft Showcase School w latach 2015, 2016 i 2017. Placówka posiada m.in. certyfikaty „Szkoła w chmurze” oraz „Modelowa Szkoła”. Tomasz Łukawski zdobył prestiżowy tytuł eksperta innowacyjnego nauczania Microsoft Innovative Educator Expert i pełnił funkcję koordynatora międzynarodowego programu Microsoft in Education, prezentował dorobek placówki na Global Forum E2 w Redmont w USA. Przeprowadził szereg zmian, wdrożeń, innowacji tworząc szkołę od podstaw jako pierwszy dyrektor SP3. Prowadzi seminaria dla studentów pedagogiki i zarzadzania oświatą. Jest prelegentem na ogólnopolskich konferencjach prowadząc wykłady i warsztaty z zastosowania TIK w zarządzaniu placówkami oświatowymi, wdrożeń systemów komputerowych, zastosowań TIK w metodyce nauczania, zarządzania zmianą czy modelu funkcji dyrektora szkoły. Jest ekspertem w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Ukończył Zarządzanie Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracę p.t. „Rola dyrektora szkoły jako menedżera placówki oświatowej”. Posiada studia podyplomowe dla Koordynatorów Technologii Informacyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest magistrem pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielem dyplomowanym informatyki oraz koordynatorem IT. Wcześniej równolegle z pracą w gimnazjum prowadził działalność gospodarczą zajmującą się szkoleniami nauczycieli, wdrożeniami systemów informacyjnych i administrowaniem systemów sieciowych.

Ponadto posiada tytuły Egzaminatora ECDL, Trenera Intel-Teach to the Future, Menedżera Oświaty, Administratora Sieci (D1 D2 D3). Jest powołany przez Wojewodę Mazowieckiego na członka komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli na lata 2015-2020. W roku 2015 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej a w roku 2014 nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Fundacja Edukacja Na Nowo przyznała mu statuetkę „TOP 3 Mężczyźni w Edukacji 2016”.

Prywatnie - żonaty, ojciec córki i syna. Jego hobby to literatura filozoficzna i psychologiczna, muzyka (w szczególności jazzowa), bieganie, aranżowanie i programowanie muzyki oraz amatorskie grywanie na kilku instrumentach. Najchętniej spędza wakacje na Suwalszczyźnie w kajaku na jeziorze Wigry.

Tomasz Hodakowski; Intel

Dyrektor ds. sektora edukacji i administracji w Intel. Obecnie odpowiada za sektor edukacji i administracji w Polsce. W Intelu od 2004 roku, odpowiadał min. za działania zmierzające do lepszego wykorzystania technologii w obszarze administracji, edukacji i telekomunikacji w Polsce, krajach bałtyckich i na Bałkanach. Wcześniej pracował w Hewlett-Packard Polska gdzie był odpowiedzialny min. za rozwój biznesu PC, oraz w Océ (obecnie Canon Group), gdzie odpowiadał za rynek przedsiębiorstw i usług. Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Beata Jewiarz; Polskie Radio RDC

Absolwentka PWST we Wrocławiu; dziennikarka radiowa (Polskie Radio RDC), aktorka. Autorka akcji społecznych, edukacyjnych i artystycznych (“Be Haiku”, „Miasto: emocje”). W Polskim Radiu RDC zajmuje się kulturą młodych, edukacją ( „Niedzielny Poranek“, „Horyzonty”), psychologią, teatrem i sztukami wizualnymi (“Mnie się to podoba”). W Muz. Etnograficznym w Warszawie realizuje od 2016 roku cykl edukacyjny „Podróże w Kulturze”. Kuratorka paneli Kultury Młodych na Kongresie Kultury 2016. Członkini jury w konkursie na scenariusz filmu fabularnego dla dzieci (PISF, ZAiKS). Laureatka nagrody IBBY w konkursie Książka Roku 2016 za upowszechnianie czytelnictwa. Uwielbia poezje haiku i tradycyjną kulturę Japonii.

Beata Borysiewicz; Mentor

Wiceprezes i współzałożycielka firmy Mentor. Od 15 lat zajmuje się strategią, polityką oraz kształtowaniem wizerunku firmy. Jej zadaniem jest też dobór właściwej oferty i czuwanie nad jakością produktów i obsługi. Zorientowana na potrzeby społeczności lokalnej. Prywatnie żona i mama dwóch córeczek, entuzjastka podróży i dobrej, zdrowej kuchni.

Grzegorz Myszka; Mentor

Doradca Techniczny w firmie Mentor. Jestem pasjonatem nowych technologii oraz rozwiązań IT. Lubię podejmować wyzwania związane z pracą w firmie Mentor oraz poznawać nowych ludzi. Zadowolenie klientów oraz możliwość rozwoju motywuje mnie do pracy. Zainteresowania to głównie sport oraz motoryzacja. Na co dzień ojciec wspaniałego chłopaka.

Łukasz Jaworski; Mentor

Doradca Handlowy w firmie Mentor „Wasze potrzeby są naszą inspiracją” to motto, które staram się realizować każdego dnia. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, a każda, która pretenduje do tej rangi jest dla mnie wyzwaniem. Jeśli mój telefon milczy to znaczy, że oddaję się swojej pasji-wspinaczce wysokogórskiej.

Grzegorz Pielecha; Mentor

Doradca Handlowy w firmie Mentor. Z wykształcania jestem magistrem inżynierem ds. produkcji ale do jednak w sprzedaży odnalazłem się najpełniej. W swojej pracy lubię bezpośredni kontakt z klientem. Przyświeca mi moja złota zasada aby zawsze starać się szczodrze dzielić wiedzą i wyrażać myśli w jak najbardziej przystępny sposób. W czasie wolnym interesuje się geografią, mechaniką samochodów klasycznych, sportami wytrzymałościowymi i zdrowym odżywianiem. Głęboko wierzę w słuszność powiedzenia "w zdrowym ciele zdrowy duch".

Zuzanna Olechno; MAC

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, pasjonatka nowych technologii, autorka scenariuszy wykorzystujących roboty w edukacji. Na co dzień manager działu kreatywnego w firmie Photon Entertainment.

Wojciech Kalinowski; Greeneris

Absolwent studiów technicznych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wojskowej Akademii Technicznej. Inżynier systemowy w Greeneris specjalizujący się w projektowaniu i budowie sieci komputerowych - przewodowych jak i bezprzewodowych WiFi. Pełni rolę konsultanta w realizowanych projektach budowy bezpiecznej infrastruktury w szkołach oraz przedsiębiorstwach.

Adam Łukawski

W Conservatorium van Amsterdam, w klasach kompozycji Richarda Ayresa i Willema Jethsa oraz w klasie muzyki elektronicznej Jorrita Tammingi, na codzień używa komputerów Mac oraz tabletów iPad z oprogramowaniem m.in. Logic Pro X, Ableton oraz Garage Band wykorzystując je do kompozycji, aranżacji, edycji i masteringu materiału muzycznego. Kompozytor, pianista, kontrabasista, laureat nagród kompozytorskich m.in. International Golden Key Piano Composition Competition (Nowy Jork/Wiedeń), International IBLA Grand Prize (Nowy Jork/Sycylia), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego "In modo di Lutosławski" (Warszawa). Koncertuje także grając własny repertuar fortepianowy m.in. w Austrii, Holandii i w Polsce. Zorganizował trzy Festiwale Artystyczne UFM.

Milena Prusaczyk; Centrum Młodego Odkrywcy, Twój Robot

Doświadczony instruktor budowy i programowania robotów z klocków Lego Mindstorms EV3 oraz Robo Kids. Obecnie związana z "Centrum Młodego Odkrywcy" oraz "Twój Robot" gdzie prowadzi warsztaty dla dzieci z zakresu konstruowania robotów i kodowania jednostek sterujących.Każdego dnia poprzez zabawę rozwija w najmłodszych techniczne umiejętności, wykorzystując przy tym dziecięcą energię i naturalne predyspozycje. Stosując najnowsze zdobycze technologii rozbudza w swoich uczniach ciekawość świata i chęć spróbowania czegoś nowego. Prywatnie szczęśliwa żona i mama Gabrysi, którą od najmłodszych lat wprowadza w świat robotyki. Wolne chwile chętnie poświęca na spacery i jazdę na rowerze.

Rafał Mitkowski

Zawsze zainteresowany nowymi technologiami i możliwościami jakie dają one w szeroko rozumianej edukacji. Jego misją jest przybliżenie nauczycielom i uczniom nauki programowania z jednoczesnym wykorzystaniem do tego celu robotów. Jako szkoleniowiec ma w swoim dorobku kilka tysięcy godzin przeprowadzonych warsztatów i ponad tysiąc przeszkolonych nauczycieli na ogólnopolskich konferencjach. Swoim doświadczeniem wspierał zarządy spółek Optimus Nexus, Medical Web Designs, InteliWise, Grupa Edukacyjna S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wprowadzeniem e-podręczników, produkcji multibooków

Anna Grzegory

Logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka wczesnoszkolna, trenerka edukacyjna autorka artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania. Właścicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi. W pracy z uczniami wykorzystuje wiele autorskich pomocy dydaktycznych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini.

Dariusz Michalski; Prokser

Elektronik, Informatyk, Menadżer i szkoleniowiec. Specjalista w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Od lat w branży elektroniki , IT i techniki biurowej. Właściciel firmy Prokser. Związany z takimi markami jak Ricoh, VD, HP, Lenovo, Sony, NEC i Samsung.

Iwona Brzózka - Złotnicka; Mistrzowie Kodowania

Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury. Przez 8 lat uczyła języka polskiego w szkole podstawowej.Trenerka edukacyjna. Autorka materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalnej oraz filmowej. Aktualnie koordynuje ogólnopolskie programy edukacyjne Mistrzowie Kodowania i Mistrzowie Kodowania Junior. Członkini grupy Superbelfrzy RP.

Michał Sołtan; Image Recording Solutions

Prezes firmy Image Recording Solutions. Od ponad 20 lat zajmuje się technologiami audiowizualnymi i interaktywnymi projekcji. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie znajomości produktów i rynków. Uczestniczył w większości projektów związanych z wprowadzaniem ICT do polskiej edukacji.

Arkadiusz Stefan; Image Recording Solutions

Pracuje w firmie Image Recording Solutions. Zajmuje się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia interaktywne. Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczył przedmiotów muzyka, technika i informatyka. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. Autor artykułów, broszur, materiałów edukacyjnych w zakresie wykorzystania wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym. Do pasji zalicza grę na tubie i gotowanie dla swojej rodziny.

Andrzej Miszczyk; Image Recording Solutions

Ekspert edukacyjny IRS, specjalizujący się w doradztwie i szkoleniach nauczycieli w zakresie TIK.

Ewa Kacprzak

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - historii oraz pedagogiki w zakresie nauczania początkowego. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i społeczności lokalnej przygotowując i organizując Rajdy Szlakiem Małego Powstańca po Starym Mieście. W sposób nowatorski prowadzi naukę historii: w terenie organizując żywe lekcje historii po Starym Mieście i okolicach, w szkole poprzez pracę z wykorzystaniem TIK.

Brała udział w opracowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów interdyscyplinarnych: Mały Powstaniec Patron Szkoły, Zdrowy i bezpieczny w szkole i poza nią, wybór Patrona Szkoły. Koordynowała udział szkoły w projekcie unijnym „Indywidualizacja sposobem na rozwój”, projekcie MEN „ Szkoła w ruchu” oraz projekcie „Szybki start daje przewagę”. W roku 2016 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Prelegentka Konferencji-" Wykorzystanie TIK w Edukacji ", Elektroniczna rzeczywistość. Wychowanie i Edukacja w Cyberprzestrzeni.

Jest współorganizatorem corocznej debaty organizowanej w Szkole Podstawowej Nr 3 pt. „Powstanie Warszawskie za i przeciw”. W 2015 roku otrzymała tytuł Microsoft Innovative Expert Educator.

Doskonali swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach In the Cloud with Office 365 (Teacher Academy), One Drive and Office Online (Teacher Academy), Miccrosoft Sway in the Classroom. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc lekcje koleżeńskie, lekcje otwarte, szkolenia i warsztaty.

Katarzyna Iwanicha-Łoś

Absolwentka kilku kierunków na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych, administrator elektronicznego dziennika UONET+ w klasach I-III, a od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator. W marcu 2017 roku prezentowała dorobek placówki na Global Forum E2 w Toronto w Kanadzie. Współautorka innowacji pedagogicznej „Programowanie w grach i zabawach z robotami i tabletami”. Prelegentka wielu konferencji, prowadząca lekcje pokazowe, seminaria dla studentów i warsztaty z zakresu zastosowania TIK w klasach młodszych. Od 2012 roku związana z SP3 w Ząbkach. Uwielbia łączyć dobrą zabawę z nauką.

Anna Kuśnierz

Anna Kuśnierz absolwentka UKSW i UW. Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator. W swojej pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie. Uczy programowania już od klasy pierwszej szkoły podstawowej, wykorzystując dostępne platformy code.org, schratch jr, baltie, roboty dash i klocki Sccottie go. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc konferencje, lekcje koleżeńskie, lekcje otwarte, szkolenia i warsztaty na forum ogólnopolskim. Doskonali swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i warszatach Office 365 One Drive i Office Online, jak również Microsoft Sway in the Classroom. Prywatnie lubi taniec, śpiew oraz długie spacery z ukochanym psem.

Edyta Żegnałek

Nauczanie angielskiego zawsze było dla mnie pasją. Cieszę się że w mojej pracy mogę wykorzystywać nowoczesne technologie które nie tylko aktywnie wspomagają mój warsztat pracy ale również motywują uczniów do nauki. Od 2015r. Microsoft Innovative Expert Educator.

elpresidcente.jpg
Agnieszka Kędziora

Nauczyciel języka angielskiego, od 2010r. związana ze Szkołą Podstawową w Ząbkach. Od początku zaangażowana w projekt "Szkoła w chmurze". W 2015r. otrzymała tytuł Microsoft Innovative Expert Educator. Nieustannie rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Renata Sidor

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczyciel dyplomowany języka polskiego i historii, związana ze Szkołą Podstawową Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach od początku jej istnienia. Uczestniczy w życiu szkoły, współpracuje przy realizacji projektów oraz uroczystości m.in. corocznym Święcie Szkoły, Rajdach Szlakiem Małego Powstańca, Debacie o Powstaniu Warszawskim. W 2016 roku otrzymała tytuł Microsoft Innovative Expert Educator. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem, prowadzi lekcje koleżeńskie oraz otwarte. Doskonali swój warsztat pracy, w ramach programu „Szkoła w Chmurze” realizowanego przez firmę Microsoft ukończyła szkolenia „Metody pracy z zastosowaniem Office 365”, otrzymała Certyfikat Microsoft – Lider projektu „Szkoła w Chmurze”. W swojej pracy łączy tradycję z nowoczesnością, które idąc w parze gwarantują skuteczność w nauczaniu oraz zdobywaniu wiedzy przez uczniów. Na jej lekcjach uczniowie oprócz tradycyjnych podręczników i zeszytów często korzystają z multibooków oraz komputerów. Wolny czas przeznacza na dobre kino, literaturę oraz podróże.

Magdalena Jagiełło

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Jest z nią związana od 5 lat. Wcześniej pracowała w SP 344 w Warszawie. Ciekawe i nowoczesne rozwiązania w dziedzinie edukacji pozwalają jej na lepsze rozwijanie umiejętności i kreatywności swoich uczniów. Osobiście interesuje się: psychologią, turystyką oraz technikami plastycznymi.

Anna Kazanowska

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo –wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym oraz Edukację przedszkolną i wczesnoszkolną z pedagogiką M. Montessori. Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. W długoletniej pracy z dziećmi wykorzystuje i łączy tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi technologiami. Ukończyła liczne szkolenia doskonalące, m.in. „Programowanie dla najmłodszych”, „Od razu Godzina Kodowania (Hour of Code), Office 365 Education Szkoła w chmurze. Na zajęciach komputerowych z dziećmi często wykorzystuje Ozoboty. Jej zdaniem, małe nowoczesnej klasy roboty, przeznaczone do nauki programowania na wczesnym etapie edukacyjnym, pobudzają twórcze myślenie dziecka, zachęcają do działania i eksperymentowania a tym samym stają się doskonałym narzędziem, w ręku nowoczesnego nauczyciela. Praca z dziećmi sprawia jej wiele satysfakcji, dlatego też duży nacisk kładzie na wspieranie spontaniczności i kreatywności dzieci, w myśl słynnej filozofii M. Montessori. W życiu zawodowym kieruje się mottem: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumiem”.

Iwona Sudoł

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Pedagogiki. Stosuje najnowsze technologie informatyczne w procesie nauczania. Prowadzi zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych. Prywatnie interesuje się podróżami, językiem hiszpańskim oraz muzyką.

Dagmara Siuchninska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, związana ze Szkołą Podstawową Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach od początku jej istnienia. Jest fanką nowoczesnych technologii − jest przekonana, że ich odpowiednie wykorzystanie w edukacji może przynieść wiele pozytywnych korzyści i frajdy uczniom oraz nauczycielom. W ramach innowacji pedagogicznej prowadzi zajęcia z robotyki z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms EV 3. Prywatnie uwielbia spacery z ukochanym psem, piłkę nożną i dobrą książkę.

Dorota Jastrzębska

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 8 lat dzieli się swoją wiedzą i naucza języka angielskiego. Doskonaliła swoje umiejętności językowe studiując przez rok w USA, w stanie Michigan. Obecnie poszerza swoją wiedzę w dziedzinie biznesowej języka angielskiego, studiując Business English. Od dwóch lat związana ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Ząbkach. Uczy dzieci, młodzież oraz prowadzi kursy i szkolenia dla dorosłych. Według niej nauka nie może być nudna. Niezależnie od grupy wiekowej lekcja nie może opierać się jedynie na podręczniku, a więc nowoczesne technologie i rozwiązania są nieodzownym elementem wszystkich zajęć.

Edyta Stepuch

Pani Edyta Stepuch – nauczyciel matematyki z ponad 20 – letnim stażem pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Obecnie nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3 im.Małego Powstańca w Ząbkach, nauczyciel, który wprowadza na swych lekcjach innowacyjne metody nauczania. Osoba stale dokształcająca się. Pasjonatka wysokogórskich wspinaczek.

Adrianna Niesłuchowska

Absolwentka Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność filologia angielska. Nauczycielka języka angielskiego, od 2015 roku związana ze Szkolą Podstawową nr 3 w Ząbkach. Zainspirowana pracą na iPadach, stworzyła rozszerzoną rzeczywistość, najpierw na tablicy Samorządu Uczniowskiego, a następnie w sali językowej. Zaangażowana w projekt: Zamiast „Łapać Pokemony” szukamy „zakazanych piosenek” na Warszawskiej Starówce.

Aneta Majewska

Nauczycielka zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. W 2016 roku otrzymała tytuł Microsoft Innovative Expert Educator. W swojej pracy wykorzystuje Office 365 One Drive i Office Online. Koordynuje na terenie szkoły akcje CodeWeek, Godzina kodowania. W swojej pracy stosuje nowoczesne technologie, prowadzi zajęcia z wykorzystaniem robotów Ozobot, Dash. Rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Iwona Pańta - Dyrektor Konferencji

Dyrektor konferencji, pedagog, nauczyciel, specjalista terapii pedagogicznej, Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. W 2016 roku otrzymała tytuł Microsoft Innovative Expert Educator. Zainteresowana wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w procesie edukacji i terapii. Jako lider projektu przyczyniła się do uzyskania przez szkołę certyfikatu „Szkoła Odkrywców Talentów”, dba o utrzymanie tytułu, co wiąże się z aktywnymi działaniami szkoły, mającymi na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Swoje zamiłowanie do sztuki przenosi na wychowanków prowadząc od wielu lat koło teatralne, rozwijając talenty wokalne i artystyczne. Jej pasją, poza pracą z dziećmi, jest muzyka w szczególności klasyczna i jazzowa, literatura piękna oraz bieganie.

Pod honorowym patronatem:

  

               Burmistrz Miasta Ząbki

  

Partnerzy STRATEGICZNI

Partnerzy GŁÓWNI

           

Partnerzy

                

         

   

 Patronat medialny: